Kopiosto authorisation service

The Kopiosto authorisation service allows you to grant a new authorisation or check the status of your previous authorisations.