Anskaffning av licens och ersättning i högskolor

Rådet för yrkeshögskolornas rektorer Arene rf, Finlands universitetsrektorers råd UNIFI rf och Kopiosto rf har avtalat om en ersättning per studerande. Ersättningen baseras på våra gemensamma utredningar av kopieringens mängd och innehåll samt ett pris per sida. De ersättningar som betalats för licenserna betalas ut till verkens upphovspersoner och förläggare.