Av-fullmakternas rättighetsklasser

Denna sida listar rättighetsklasser för audiovisuella verk och radioprogram som baseras på fullmakt som ges Kopiosto. I beskrivningarna kan du läsa för hurdana verk Kopiosto utgående från varje rättighetsklass kan bevilja licenser på av-verkens upphovspersoners och utövande konstnärers vägnar.