Kopiosto redovisade 150 000 euro i ersättning för distribution i nordiska kabelnät till av-upphovsmän

Kopiosto redovisade 150 000 euro i ersättning som fåtts med stöd av ömsesidighetsavtal från andra nordiska länder (KAPO) till de upphovsmän inom det audiovisuella området som organisationen representerar.